KOMPLEKSOWY PROGRAM
SZKOLENIOWO – ROZWOJOWY

Przedstawiamy unikalny, kompleksowy program rozwojowy dla Klientów indywidualnych. To sprawdzone zestawienie kilku form edukacyjno-rozwojowych w wersji indywidualnej. Dzięki prowadzonej w początkowym etapie dokładnej analizie sytuacji Klienta oraz jego doświadczeń, prowadzi do diagnozy potrzeb rozwojowych. W oparciu o diagnozę powstaje koncepcja i propozycja programu obejmującego cykl treningów indywidualnych, program e-learningowy oraz harmonogram sesji coachingowych. Całość prowadzi do widocznej zmiany postaw i zachowań Klienta, poprawy jego relacji z otoczeniem, do podniesienia kompetencji a przede wszystkim do poprawy satysfakcji z życia zawodowego i prywatnego.

CELE PROGRAMU

Głównym celem programu jest realizacja potrzeb Klienta wynikających ze wspólnej diagnozy. W ramach tych potrzeb zajmujemy się: rozwojem konkretnych umiejętności, zmianą postaw, pracą nad motywacją i samooceną, poprawą relacji, podniesieniem efektywności w pracy, lepszą organizacją dnia codziennego i wieloma innymi obszarami. Celem nadrzędnym programu jest zaplanowanie i wdrożenie przez Klienta konkretnej pożądanej zmiany.

ETAPY
PROGRAMU

Pierwszy etap programu stanowi wnikliwa analiza sytuacji Klienta oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych Klienta. W oparciu o wyniki analizy powstaje indywidualna koncepcja programu szkoleniowo-rozwojowego zawierająca: tematykę i harmonogram szkoleń stacjonarnych, program e-learningowy oraz harmonogram sesji coachingowych.

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji Klienta
– Analiza doświadczenia Klienta
– Ocena kompetencji Klienta
– Wyznaczenie celu programu

i

DIAGNOZA

– Identyfikacja kluczowych problemów
– Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
– Ocena stopnia gotowości do rozwoju
– Wybór odpowiedniej ścieżki rozwojowej dla Klienta

g

KONCEPCJA PROGRAMU

– Cele i założenia programu
– Harmonogram i zakres tematyczny treningów indywidualnych
– Program e-learningu
– Harmonogram sesji coachingowych

j

TRENINGI INDYWIDUALNE

– Tematyka wynikająca z diagnozy oraz potrzeb
– Forma zajęć dopasowana do preferowanych przez Klienta form edukacyjnych
– Nastawienie na autoanalizę i głęboką refleksję

E-LEARNING

– Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy pozyskanej na szkoleniach
– Pogłębienie materiału
– Realizacja ćwiczeń wdrożeniowych
– Komunikacja z trenerem
– Wymiana doświadczeń z innymi Klientami

COACHING

– Określenie celu rozwojowego dla Klienta
– Peprowadzenie minium 6 sesji cochingowych z Klientem co 1,5 do 2 tygodni
– Sesje prowadzone z godnie z kodeksem etyki ICF

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Zawiera informacje z obserwacji i analiz prowadzonych przez trenera
– Przedstawia wyniki oceny kompetencji, analizy zachowań i postaw oraz udzielonego feedbacku
– Prezentuje wnioski z obserwacji i postępów pracowników w trakcie szkoleń
– Przedstawia główne wnioski z procesu coachingowego
– Prezentuje zalecenia i wskazówki rozwojowe trenera oraz wszelkie cenne spostrzeżenia dla organizacji.

EFEKTY PROGRAMU

 

 • Podniesienie efektywności i lepsza organizacja pracy
 • Wzrost poziomu kompetencji pracowników
 • Poprawa komunikacji w zespole Wzrost zaangażowania i proaktywności
 • Podniesienie samooceny pracowników i wzrost satysfakcji z pracy
 • Wyższy poziom samoświadomości i autorefleksji
 • Widoczny postęp w rozwoju i we wdrażaniu pożądanych zmian

KIEDY WARTO WDROŻYĆ PROGRAM?

 

 • Luki kompetencyjne
 • Spadek lub słaba efektywność w pracy
 • Niezadowalający poziom obsługi Klientów
 • Niskie zaangażowanie pracowników i problemy z motywacją
 • Problemy komunikacyjne i konflikty
 • Słaba organizacja pracy
 • Dotychczasowe szkolenia nie trafiły w potrzeby organizacji i pracowników lub były nieskuteczne
 • Pracownicy nie robią postępów mimo wsparcia i prowadzonych szkoleń
 • Brak wiedzy kadry zarządzającej i przełożonych o faktycznych potrzebach i problemach pracowników

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY