SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY MENADŻERSKIEJ

Prowadzone przez naszą firmę szkolenia powstają w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji organizacji oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych i rozwojowych zatrudnionych pracowników. Diagnoza jest wynikiem szczegółowego wywiadu z kadrą zarządzającą, przełożonymi, przedstawicielami działu HR a jeśli jest taka potrzeba z samymi pracownikami. Cennym uzupełnieniem analizy jest prowadzona przez trenera obserwacja pracowników w miejscu ich pracy.

TEMATYKA I CELE
SZKOLEŃ

Prowadzone przez nas szkolenia obejmują tematykę z zakresu: skutecznej komunikacji, proaktywności i skutecznego działania, budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości, zmiany negatywnych nawyków i przekonań, sprzedaży i obsługi Klienta, pozyskiwania nowych Klientów, organizacji czasu pracy, kierowania zespołem, motywowania siebie i pracowników.

Nasze szkolenia mają charakter interaktywny, zawierają wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń. Ich celem jest oprócz dostarczenia solidnej wiedzy merytorycznej, rozwoju potrzebnych w danej organizacji umiejętności także wzbudzenie głębokiej refleksji i autoanalizy. Celem nadrzędnym jest zainspirowanie uczestników do działania i wprowadzania konkretnych zmian.

ETAPY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

U

ANALIZA

– Omówienie sytuacji Klienta
– Analiza zachowań i postaw (opcja)
– Ocena kompetencji (opcja)
– Wywiady z pracownikami (opcja)

i

DIAGNOZA

– Identyfikacja problemów komunikacyjnych
– Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych (opcja)
– Ocena poziomu zaangażowania i gotowości do zmiany
– Feedback (opcja)

g

KONCEPCJA PROGRAMU

– Cele i założenia programu
– Harmonogram i zakres tematyczny szkoleń
– Program e-learningu

j

SZKOLENIA I TRENINGI INDYWIDUALNE

– Tematyka wynikająca z diagnozy oraz potrzeb
– Forma zajęć dopasowana do specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych
– Nastawienie na interakcję, autoanalizę i integrację grupy

E-LEARNING

– Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy pozyskanej na szkoleniach
– Pogłębienie materiału
– Realizacja ćwiczeń wdrożeniowych
– Komunikacja z trenerem
– Wymiana doświadczeń przez uczestników

d

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

– Zawiera informacje z obserwacji i analiz (opcja)
– Przedstawia wyniki oceny kompetencji, analizy zachowań i postaw oraz feedbacku (opcja)
– Prezentuje wnioski z obserwacji i postępów pracowników w trakcie szkoleń
– Prezentuje zalecenia i wskazówki rozwojowe trenera

E-LEARNING

Wyjątkowym atutem naszych programów szkoleniowych jest możliwość wzięcia udziału przez uczestników szkoleń w części e-learningowej. Po zakończeniu szkolenia pracownicy przechodzą to pracy indywidualnej logując się na specjalnie zaprojektowanej przez INSPIRACJĘ I ROZWÓJ platformie e-learningowej. Korzystając z platformy uczestnicy mogę zweryfikować i utrwalić wiedzę pozyskaną w trakcie szkoleń wypełniając testy i rozwiązując quizy. Ponadto otrzymują dostęp do dodatkowej porcji wiedzy merytorycznej z interesującego zakresu, mogą pobrać prezentacje a także ćwiczenia wdrożeniowe. Wyniki ćwiczeń przesyłają do trenera, który udziela informacji zwrotnej uczestnikom szkoleń. W każdym momencie uczestnik ma możliwość skomunikowania się z trenerem i uzyskania dodatkowego wsparcia.


EFEKTY PROCESU
SZKOLENIOWEGO

  • Podniesienie efektywności pracy (w dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia)
  • Rozwój umiejętności (w zakresie będącej przedmiotem szkolenia)
  • Przyrost poziomu wiedzy merytorycznej (w zakresie będącej przedmiotem szkolenia)
  • Wzrost zaangażowania i proaktywności
  • Wyższy poziom samoświadomości i autorefleksji
  • Widoczny postęp w rozwoju i we wdrażaniu pożądanych zmian
  • Poprawa komunikacji w zespole (w zależności od celów szkolenia)
  • Podniesienie samooceny pracowników (w zależności od celów programu)

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
programach szkoleniowo – rozwojowych?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY